ตะกร้า
Language:
ปิด
Language:

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Personal Data Protection Policy) 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.babybasket.co.th  ภายใต้การดูแลของบริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) บริษัทฯได้ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ กรุณาอ่านข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทก่อนลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความไว้วางใจของท่าน และเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลในการมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ บริษัทจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

 1. นิยาม
 • “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง   บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด
 • “ท่าน” หมายถึง  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น หรือ ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  เมื่อท่านได้มีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือน ปี เกิด เพศ
 • ข้อมูลในเอกสารทางราชการออกให้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ ความถี่ในการเข้าชม เนื้อหาที่เข้าชม การดูโฆษณา การสั่งซื้อ ที่อยู่ IP

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถอัพเดตข้อมูลได้เมื่อต้องการ และจำเป็นต้องอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้
 • เพื่อจัดหาและนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านตามความสนใจของท่าน เช่น แจ้งและนำเสนอรายละเอียดของสินค้า สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ เพื่อเสนอขายสินค้าแก่ท่าน เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน อำนวยความสะดวกและดำเนินการเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่านที่แจ้งแก่เรา
 • เพื่อการบริการหลังการขาย ปรับแต่งเนื้อหา การบริการ สินค้า การตลาดและส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตอบสนองตามความต้องการของท่าน และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินและปรับปรุงสินค้าและการบริการ
 • เพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูล ตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการจัดการ แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาที่ใกล้เคียงกับความสนใจของท่าน
 • เพื่อดำเนินการจัดการภายในบริษัท เพื่อการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภายในบริษัท การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การดำเนินการและประมวลผลข้อมูลการซื้อขายสินค้าและบริการ การจัดการชำระเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยและป้องกันผลประโยชน์ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และให้ความร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 1. ผู้เยาว์
  หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถทางกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านจำเป็นต้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายของท่าน ให้ความยินยอมหรือตามแบบที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์หรือผู้มีข้อจำกัดความสามารถทางกฎหมาย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่อำนาจตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา
 1. การใช้คุกกี้ (Cookies)
  เราใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้, Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราเซอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ โดยคุกกี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะจัดเก็บข้อมูลจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือการลงทะเบียน รวมถึงความถี่ในการใช้งาน คุกกี้ จะช่วยจดจำว่าท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้ามาใช้งานอีกครั้ง ระบบจะสามารถจำข้อมูลได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามา และประมวลผลเพื่อนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้อยู่ในเบราเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถทำการลบได้ในภายหลัง
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบาย ความยินยอมของท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ดังนี้
 • เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือธรุกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และรวมถึงการเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น สถาบันทางการเงิน ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธรุกิจ เป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ที่ส่งผ่านมายังเว็บไซต์ หรือช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการของบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ท่านโดยผ่านบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
 • เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการให้ความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวนกิจกรรมที่อาจถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  ทางบริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายฉบับนี้อย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องมีการเข้าถึง จัดเก็บ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น ซึ่งเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรือมีการกำหนดทางกฎหมาย หรือมีความประสงค์จากท่าน  เราจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิขอถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการคัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้ ข้อมูลตามคำร้องขอของท่านจะได้รับการระบุว่าถูกระงับการใช้และเราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

 1. การรักษาความปลอดภัย
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปกป้องและจัดเก็บอย่างปลอดภัยอย่างถึงที่สุดโดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทได้มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นโพรโตคอลในการจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบอินเตอร์เน็ต และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรฐานภายในองค์กร ทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงดูแลการคุมคามข้อมูลส่วนบุคคล ถึงอย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในบัญชีของท่าน ควรตั้งรหัสผ่านที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง และไม่แบ่งปันรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่น และออกจากระบบทุกครั้งที่ท่านออกจากเว็บไซต์เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หากมีการแบ่งปันรหัสผ่านและเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบและยอมรับต่อผลการกระทำต่าง ๆ จากการกระทำผ่านทางบัญชีของท่านที่อาจเกิดขึ้นตามมา หากมีความสงสัยในความปลอดภัยว่ารหัสผ่านของท่านอาจไม่เป็นความลับ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ผ่านทางการบัญชีผู้ใช้

  ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลและการอนุญาตให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและความประสงค์ของท่าน
 1. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรู้นโยบายล่าสุดจากทางบริษัท

 3. ช่องทางการติดต่อ
  หากท่านต้องการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ใช้สิทธิตามกฎหมายที่พึงมี แสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราที่  02 3919990 อีเมล์ info@pacificpoint.co.th

 4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  339 ซอย ปรีดี 46 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

  อีเมล์ info@pacificpoint.co.th

  หมายเลขโทรศัพท์  02-3919990