ตะกร้า
Language:
ปิด
Language:

สินค้าภายใต้แบรนด์ Bright Starts, Baby Einstein,Summer และ Tiny Love ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า / นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1. สินค้าที่มีความผิดปกติโดยเกิดจากการผลิต หรือรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าชำระเงินเพื่อสั่งซื้อ สามารถแจ้งเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน และส่งกลับไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้สำหรับการสั่งสินค้าชิ้นนั้นๆ หากต้องการคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้สำหรับค่าสินค้า และค่าขนส่ง (หากมี)
2. การเปลี่ยนสินค้าในกรณีอื่นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแกะทุกกรณีรวมถึงไม่ผ่านการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน และค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งสินค้าชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนเองทั้งสิ้น
การคืนสินค้าในกรณีอื่นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งขอส่งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
- กรณีสินคืนค้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแกะออกจากกล่องและไม่ได้ผ่านการใช้งาน ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ โดยทางบริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่ง โดยจะชำระคืนผ่านช่องทางการชำระเงินเดิม
* การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่การโอนเงิน อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการที่มากกว่า 30 วัน หรือป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้
* ชำระเงินด้วยการโอนเงิน บริษัทจะดำเนินการเพื่อคืนยอดชำระภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลธนาคารให้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กรณีคืนสินค้าที่ผ่านการเปิดออกจากกล่องแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวน ไม่รวมค่าขนส่ง (หากมี) โดยหักค่าบริการสำหรับการจัดการสินค้าคืน (Re-stocking fee) เงื่อนไขดังนี้
- สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท หักค่าบริการสำหรับการจัดคืนสินค้าเป็นจำนวนเงิน 25% ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ โดยจะชำระคืนตามช่องทางเดิม
- สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท หักค่าบริการสำหรับการจัดคืนสินค้าเป็นจำนวนเงิน 15% ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ โดยจะชำระคืนตามช่องทางเดิม
การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่การโอนเงิน อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการที่มากกว่า 30 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงิน บริษัทจะดำเนินการเพื่อคืนยอดชำระภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลธนาคารให้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ นอกเหนือจากกรณีข้างต้นที่กล่าวมาทุกกรณี ***

- อ่างอาบน้ำสำหรับวัยแรกเกิด ถึง 2 ปี ระบบดิจิตอลอัจฉริยะ ด้วยฟังชั่นการทำงานถึง 3 อย่างใน 1 เดียว รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน: ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง ในการผลิตภายใต้การใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำและอยู่ในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อ
*** ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทนับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันที่ไม่ครอบคลุมถึง:
1. สินค้าชำรุดเพราะถูกใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบ หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
2. สินค้าถูกตัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม โดยบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วน ฉีกขาด สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป การถูกกระแทก ตกหล่น
4. เมื่อลูกค้าไม่แสดงหลักฐานการรับประกันสินค้า จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที
5. ค่าจัดส่งสินค้า ทั้งไป - กลับ เพื่อรับบริการนี้
6. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า
7. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
8. สินค้าได้ผ่านการตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัว สินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
9. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะซื้อสินค้าในประเทศไทยจากผู้จำหนายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท แปซิพิค พ้อยท์ จำกัด เท่านั้น

- สินค้าประเภทรถเข็น รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทคาร์ซีท รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และรับประกันอุบัติ 5 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทเก้าอี้เปลไกว รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทเตียงนอน รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทเก้าอี้รับประทานอาหาร รับประกันโครงสร้าง 1 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
เงื่อนไขการรับประกัน: ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง ในการผลิตภายใต้การใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำและอยู่ในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อ
*** ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทนับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันที่ไม่ครอบคลุมถึง:
1. สินค้าชำรุดเพราะถูกใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบ หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
2. สินค้าถูกตัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม โดยบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วน ฉีกขาด สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป การถูกกระแทก ตกหล่นเปียกน้ำหรือการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ เช่น ล้อรถเข็น เบาะผ้า วัสดุที่ทำจากยาง ฯ
4. เมื่อลูกค้าไม่แสดงหลักฐานการรับประกันสินค้า จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที
5. ค่าจัดส่งสินค้า ทั้งไป - กลับ เพื่อรับบริการนี้
6. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า
7. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
8. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัว สินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
9. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะซื้อสินค้าในประเทศไทยจากผู้จำหนายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท แปซิพิค พ้อยท์ จำกัด เท่านั้น

บริษัทฯ รับประกันข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต 2 ปี นับจากวันที่ลูกค้าซื้อ (ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต เราจะทำการซ่อมแซมหรือส่งชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์มีปัญหาเนื่องจากการสึกหรอ อุบัติเหตุ หรือประมาทเลินเล่อจากการใช้งาน หรือหากอยู่นอกระยะเวลารับประกัน เรายินดีที่จะให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผล
การรับประกันที่ไม่ครอบคลุมถึง:
1. สินค้ามือสอง หรือสินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด
2. สินค้าที่แก้ไขหรือดัดแปลง สินค้าที่ได้รับการดูแลไม่ดี (เช่น ทิ้งไว้นอกบ้าน โดนฝน)
3. การสึกหรอตามปกติ ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
4. การสึกหรอบนล้อ เช่น วัสดุโพลียูรีเทนของล้อที่เสื่อมสภาพ
5. การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผิดปกติ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาในคู่มือ
6. การรับน้ำหนักที่มากเกินมาตรฐาน
7. ความเสียหายจากการขนส่ง หรือรอยขีดข่วนจากการสึกหรอตามปกติหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต
8. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะซื้อสินค้าในประเทศไทยจากผู้จำหนายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท แปซิพิค พ้อยท์ จำกัด เท่านั้น

- สินค้าประเภทรถเข็น รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทคาร์ซีท รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และรับประกันอุบัติ 5 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภทเตียงนอน รับประกันโครงสร้าง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
- สินค้าประเภท Swing รับประกันโครงสร้าง 3 เดือน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือหากซื้อก่อนกำหนดคลอดจะเริ่มรับประกันเมื่อคลอดแล้ว
เงื่อนไขการรับประกัน: ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง ในการผลิตภายใต้การใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำและอยู่ในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อ
*** ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทนับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันที่ไม่ครอบคลุมถึง:
1. สินค้าชำรุดเพราะถูกใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบ หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
2. สินค้าถูกตัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม โดยบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วน ฉีกขาด สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป การถูกกระแทก ตกหล่นเปียกน้ำ หรือการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ เช่น ล้อรถเข็น เบาะผ้า วัสดุที่ทำจากยาง ฯ
4. เมื่อลูกค้าไม่แสดงหลักฐานการรับประกันสินค้า จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที
5. ค่าจัดส่งสินค้า ทั้งไป - กลับ เพื่อรับบริการนี้
6. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า
7. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
8. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัว สินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
9. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะซื้อสินค้าในประเทศไทยจากผู้จำหนายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท แปซิพิค พ้อทย์ จำกัด เท่านั้น

คาร์ซีทแบรนด์ Joie และ Nuna รับประกันเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจาก วันที่ซื้อโดยมีเงื่อน ไขดังนี้
1. การรับประกันอุบัติเหตุนี้สำหรับคาร์ซีทยี่ห้อ Joie และ Nuna เท่านั้น
2. การรับประกันอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ
3. ต้องมีหลักฐานเอกสาร ดังนี้
3.1 มีบัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดย บ.แปชิฟิค พ้อยท์ จำกัด หรือมีชื่อในระบบการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ในระบบการรับประกันของบริษัท ฯ (ลูกค้าต้องลงทะเบียนสินค้าหลังการซื้อ)
3.2 ใบแจ้งความ ที่ระบุรายละเอียดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวคาร์ซีท
3.3 รูปถ่ายคาร์ซีทที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยต้องเป็นรุ่นเดียวกับที่ระบุในใบประกันสินค้า หรือตามที่ลงทะเบียนสินค้า ซึ่งระบุในใบแจ้งความ โดยลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ความเสียหาย ดังนี้
- สภาพรถมีความเสียหายต่อโครงสร้างของรถยนต์มากกว่า 30% หรือมีการทำงานของ Airbag ภายในห้องผู้โดยสาร
- อุบัติเหตุเกิดฝั่งที่มีผลกระทบกับคาร์ซีทโดยตรง
- ต้องมีคาร์ซีทรุ่นเดียวกับที่ระบุในใบรับประกันสินค้าติดตั้งในขณะเกิดอุบัติเหตุ
4. การจัดเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างของคาร์ชีทเท่านั้น ไม่รวมถึงผ้าคลุม เบาะรองและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
5. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการพิจารณาการเปลี่ยนคาร์ซีทในกรณี ต่อไปนี้
5.1 สินค้าที่ไม่มีใบรับประกันมาแสดง หรือไม่มีการลงทะเบียนสินค้าในระบบ
5.2 ไม่มีหลักฐานการแจ้งความที่ชัดเจนตามที่ระบุข้างต้นมาแสดง
5.3 ไม่มีรูปถ่ายสภาพรถ และคาร์ซีทที่เกิดอุบัติเหตุมาแสดง
5.4 การติดตั้งคาร์ซีทที่เบาะหน้า ข้างคนขับ โดยไม่ปีดการใช้งาน Airbag
6. สำหรับคาร์ซีทที่นำเข้ามาเอง คาร์ซีทมือสอง หรือคาร์ซีทที่ซื้อมาจากร้านค้าที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็น ทางการของทางบริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมการประกันนี้ได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในกรณีรุ่นอื่นๆ เป็นการทดแทน ในกรณีที่สินค้านั้นรุ่นนั้นๆ ไม่มีจำหน่ายแล้ว โดยทาง บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ในรุ่นที่ราคาและคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้ารุ่นที่ระบุในใบรับประกัน ผลการพิจารณาของ บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด