ตะกร้า
Language:
ปิด
Language:

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

 

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

 

 1. สินค้าที่มีความผิดปกติจากการผลิต หรือรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งไว้ สามารถแจ้งเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน และส่งกลับไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้สำหรับการสั่งสินค้าชิ้นนั้นๆ  หากต้องการคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้สำหรับค่าสินค้า และค่าขนส่ง (หากมี)

 

 1. การเปลี่ยนสินค้าในกรณีอื่นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และยังไม่ได้แกะออกจากกล่อง โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน และค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งสินค้าชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนเองทั้งสิ้น

 

 1. การคืนสินค้าในกรณีอื่นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งขอส่งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

   - กรณีสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และยังไม่ได้แกะออกจากกล่อง ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ โดยทางบริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่ง โดยจะชำระคืนตามช่องทางเดิมที่ลูกค้าได้ทำการชำระไว้ การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่การโอนเงิน อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการที่มากกว่า 30 วัน ตามนโยบายของแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดไว้ หากลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงิน จะได้รับการโอนเงินคืนภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลธนาคารให้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


  - กรณีคืนสินค้าที่ผ่านการเปิดออกการกล่องแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนค่าสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง (หากมี) โดยหักค่าบริการสำหรับการจัดการสินค้าคืน (Restocking fee) เป็นจำนวนเงิน 25% ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท หรือ 15% ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระไว้ สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 2,000 บาท ขึ้นไป โดยจะชำระคืนตามช่องทางเดิมที่ลูกค้าได้ทำการชำระไว้ การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่การโอนเงิน อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการที่มากกว่า 30 วัน ตามนโยบายของแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดไว้ หากลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงิน จะได้รับการโอนเงินคืนภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลธนาคารให้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ นอกเหนือจากกรณีข้างต้นที่กล่าวมา ***

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งภายในประเทศด้วยขนส่งเอกชน

 • คำนวณค่าจัดส่งตามระยะทางจริง ยึดจากน้ำหนักและขนาดของสินค้า
 • ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล 1-3 วันทำการ 
  • ต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ 

 

บริการจัดส่งภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ (Same Day Delivery)

 • เฉพาะลูกค้าในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยลูกค้าชำระเพียงค่าสินค้า และชำระค่าจัดส่งด้วยตนเองปลายทาง 
 • ***ให้บริการในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)